medo Team

Prudence Violet Willats  |  罗兰

Hongwei Duan  |  段宏伟

Jianan Qu  |  曲嘉男

Zhou Wei  |  周伟

Sally Shi  |  史佳骅

Xu Zhang / Wie Huang  |  张旭/黄薇

Lang Fei  |  费浪

Kun Ni  |  倪昆